W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księga inwentarzowa
 • Ewidencja akt osobowych
 • Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej
 • Ewidencja zastępstw
 • Księga zarządzeń wewnętrznych
 • Księga ewidencji dzieci
 • Księga uczniów
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 • Rejestr korespondencji
 • Protokoły Rad Pedagogicznych
 • Archiwum dokumentacji szkoły
 • Księga druków ścisłego zarachowania 
 • Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych 
 • Rejestr wydanych kart rowerowych
 • Ewidencja czasu pracy 
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
 • Ewidencja wypadków