INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Odwrócona lekcja

Imię i nazwisko autora

Dorota Mazurek

 

Czas trwania innowacji

 październik 2019 – maj 2020

 

Rodzaj innowacji

metodyczna

 

Adresaci

Klasa 6a i 6b

 

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją

historia

 

 

 

Opis innowacji pedagogicznej

Uzasadnienie potrzeby innowacji

Uczniowie dużo czasu spędzają w Internecie, jednak często mają problemy z wyszukiwaniem potrzebnych informacji. Konieczne jest kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania, porządkowania  i stopniowania informacji.

Cele

 

·        rozbudzanie ciekawości poznawczej, szczególnie zwracanie uwagi na przyczyny i skutki wydarzeń

·        kształtowanie umiejętności pracy samodzielnej i planowania działań

·        poczucie odpowiedzialności za proces nauki

·        umiejętne wykorzystanie różnych pomocy naukowych (Internet, aplikacje edukacyjne itp.)

·        kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych, słuchania audycji

·        zachęcanie do samodzielnego szukania informacji

·        przełamywanie barier komunikacyjnych

·        rozwijanie ciekawości świata

·        stwarzanie przestrzeni i możliwości do dyskusji, ćwiczenia umiejętności argumentowania własnych opinii

·        kształtowanie postaw twórczych

·        swobodne posługiwanie się terminologią historyczną

·        wykorzystywanie nowoczesnych technik nauczania, poprawiających atrakcyjność lekcji

Spodziewane efekty

·        umiejętność selekcji informacji

·        przejrzyste notatki

·        świadome wykorzystanie komputera w celach edukacyjnych

·        wykonanie gazetki/ plakatu na temat wybranego tematu

·        współpraca w grupie

·        śmielsze zabieranie głosu na forum klasy

·        umiejętność argumentowania i bronienia swojej opinii

·        korzystanie z różnych źródeł informacji

Opis

Lekcja zaczyna się od pracy ucznia w domu. Innowacja  pedagogiczna realizuje założenia podstawy programowej z historii w klasie 6. Nauczyciel dwa razy w miesiącu przygotuje materiały dla uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem. Klasa otrzyma kryteria sukcesu, link do prezentacji przygotowanej przez nauczyciela oraz ćwiczeń podsumowujących. Uczniowie, którzy nie mają możliwości zapoznać się z materiałem, są zobowiązani do przeczytania tematu z podręcznika i przygotowania notatki według kryterium sukcesu. Praca na lekcji polega na usystematyzowaniu wiedzy poprzez aktywne metody pracy, uporządkowanie informacji oraz zaangażowanie uczniów w praktyczne ćwiczenia.

Podczas zajęć uczniowie będą pracować różnymi metodami pod kierunkiem nauczyciela. Wcześniejsze przygotowanie pozwoli na wykorzystanie w szczególności metod aktywizujących: burza mózgów, dyskusja, praca w grupie, drzewo decyzyjne, gra "Bingo".

 Każdy uczeń będzie miał okazję wypowiedzieć się na dany temat, wykonać dodatkowe ćwiczenia lub napisać artykuł. Dodatkowo szerokie wykorzystanie multimediów uatrakcyjni zajęcia.

Nauczyciel będzie także sprawdzał, jaka forma przekazu jest dla uczniów najbardziej przystępna, a która sprawia problemy.

Sposoby ewaluacji

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

·        ankietę

·        rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.