Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

 1. Dane kontaktowe administratora:
 • nazwa i adres administratora : Szkoła Podstawowa nr 4 w Gdańsku, 80-769 Gdańsk ul. Łąkowa 61
 • e- mail: sekretariat@sp4.edu.gdansk.pl
 • nr telefonu/faksu: 58 301-54-31
 1. Inspektor ochrony danych: EFECTO Elżbieta Nikiel, kontakt iod.sp4.gdansk@wp.pl
 2. Właścicielami danych osobowych niepełnoletnich uczniów i kandydatów na uczniów są ich rodzice/ opiekunowie prawni.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na szkole publicznej.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 • zadań realizowanych w interesie publicznym;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 1. Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
 2. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome
  i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwolenie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 3. Na podstawie art 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 996), w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoła prowadzi szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym czasie dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Podmiot przetwarzający dane osobowe:
 • uczniów, rodziców, pracowników oraz kontahentów – Gmina Miasta Gdańsk, która podpowierza przetwarzanie następującym podmiotom: Nowa Era Sp.z o.o., AssecoData Systems S.A, Vulcanz o.o., ITCell  Sp.z o.o. ( aplikacje Gdańskiej Platformy Edukacyjnej)
 • pracowników oraz kontahentów – Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
 1. Odbiorcy danych :
 • uczniów – pielęgniarka szkolna zatrudniona w odpowiednim zespole opieki zdrowotnej;
 • pracowników i kontahentów - bank obsługujący przelewy środków finansowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść
  w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Pan, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
 • prawo do ich sprostowania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są zbierane.
 2. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Gdańsku