Na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012

 

Jednostka miary

ilość (j.m.)

wartość netto (zł)

grunty zabudowane i zurbanizowane

ha

0,36

2 408 190

budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

szt.

1

371 236

obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

szt.

1

288 168

narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie

 

 

10 264