Organami Szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski
  4. Rada Rodziców

Zadania i kompetencje organów szkoły określone są w  Statucie Szkoły