Szkoła realizując cele i zadania określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie:
1)       jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia
2)       umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania
3)       prowadzi działania profilaktyczne dostosowane do zachowań ryzykownych dzieci i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
4)       podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
5)       prowadzi w środowisku szkoły edukację prozdrowotne , promocję zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia