1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Zasady działania, tryb wyboru i odwołania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  3. Samorząd Uczniowski, działając w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, jest współorganizatorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
  4. Samorząd Uczniowski ma prawo:
   • przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących przestrzegania praw uczniów
   • redagowania i wydawania gazetki szkolnej
   • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego
   • gromadzenia środków finansowych dla wspierania realizacji celów statutowych szkoły.
  5. Samorząd Uczniowski w szczególności:
   • opiniuje Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki
   • na wniosek Dyrektora Szkoły, wyraża swoją opinię na temat pracy ocenianego nauczyciela
  6. Samorząd Uczniowski w wykonywaniu swoich zadań współdziała z wszystkimi organami szkoły