Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30

SPRAWY  PROWADZONE  PRZEZ  SZKOŁĘ:
     1. Obowiązek szkolny:
            - zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
            - ewidencja uczniów
            - arkusze ocen i dzienniki
     2. Sprawy administracyjne:
            - zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego -  
              zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych,
            - wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
            - wydawanie zaświadczeń,
            - wydawanie duplikatów,
     3. Sprawy kadrowe:
            - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
     4. Sprawozdawczość:
            - raporty,
            - sprawozdania,
     5. Archiwum:
            - akta osobowe pracowników,
            - arkusze ocen
            - dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
            - protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
            - księga zarządzeń dyrektora szkoły.