1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.
2. Szczegółowe zasady działania oraz tryb wyboru i odwołania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców;
3. Rada Rodziców w szczególności:
  • występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
  • udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu
  • działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej
  • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.
  • uchwala w porozumieniu z radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki
  • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły
  • opiniuje projekt planu finansowego szkoły
  • deleguje swojego przedstawicielado komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami
  • na wniosek Dyrektora Szkoły przedstawia swoją opinię dotyczącą pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego

        pliki do pobrania